Posts tagged as:

viešoji įstaiga

VšĮ apskaita

2011 spalis 17

VšĮ (Viešoji įstaiga) – pelno nesiekiantis, viešasis juridinis asmuo (vienetas). Jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimas, jų pelnas pagal veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams ir (arba) veiklos dalyviams. Aš bandysiu paminėti svarbiausius dalykus VšĮ apskaitos tvarkymui. Pavyzdiniai viešosios įstaigos steigimo dokumentai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=401632&p_query=&p_tr2= Gautos VšĮ […]

Skaityti pilną tekstą →

Viešosios įstaigos

2010 balandis 12

Viešoji įstaiga − tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Viešųjų įstaigų steigėjais gali būti valstybė, savivaldybės ir […]

Skaityti pilną tekstą →